گزارش هفتگی هفته اول اسفند ماه از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی، هفته اول اسفند ماه از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

گزارش هفته اول اسفند ماه پهنه B شرقی:

گزارش هفته اول اسفندماهd1

گزارش هفته اول اسفندماهd2

گزارش هفته اول اسفندماهd3

گزارش هفته اول اسفند ماهn1

گزارش هفته اول اسفند ماهn2

گزارش هفته اول اسفندماهn3

گزارش هفته اول اسفندماهn4

گزارش هفته اول اسفندماهn5

گزارش هفته اول اسفندماهn6

گزارش هفته اول اسفند ماه پهنه D