گزارش هفتگی تاریخ 19 الی 24 فروردین ماه 1402 از بخشی ازاقدامات پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفتگی، تاریخ 19 الی 24 فروردین ماه 1402 از پیشرفت برخی ازبلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمیگردد لازم به ذکر است گزارش روزانه عملکرد تک تک بلوک ها در کانال های اختصاصی به اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته نیز ارسال میگردد.

پهنه B شرقی:

گزارش 19-24فروردینd1

گزارش 19-24فروردینd2

گزارش 19-24فروردینd3

گزارش 19-24فروردینN1

گزارش 19-24فروردینN2

گزارش 19-24فروردینN3

گزارش 19-24فروردینN4

گزارش 19-24فروردینN5

گزارش 19-24فروردینN6

پهنه D