قابل توجه اعضاء محترم پهنه طبیعت (D) و بلوک های N1 و N2

قیمت پارکینگ وانباری های پهنه طبیعت وبرج های مسکونی N1-N2

پیرو جلسه متشکله فی مابین مدیر عامل محترم شرکت آبشار عمران اسپادانا و نمایندگان پهنه طبیعت قیمت و شرایط پرداخت پارکینگ وانباری های پهنه طبیعت به شرح ذیل تعیین گردید:

قیمت یک باب پارکینگ استاندارد ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (قیمت پارکینگ استاندارد با توجه به موقعیتپارکینگ در طبقات دارای پنج درصد تلرانس قیمت می باشد) و یک باب انباری تا سه متر مربع ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت کلیه سهامداران تا پایان سال ۱۴۰۲ میباشد که به مبالغ فوق سالیانه ۲۰درصد به شرح جدول ذیل اضافه میگردد.

اعضاء محترمی که مبالغ فوق را تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ پرداخت نمایند به ازای یک باب پارکینگ استاندارد ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هر مترمربع انباری (تا ۳ مترمربع) ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تخفیف لحاظ میگردد.

نظامیانی (سهامداران اولیه) که با سهام خود اقدام به انتخاب واحد نموده اند هزینه پارکینگ و انباری خود را میتوانند به صورت ۵۰ درصد نقد و الباقی را طی اقساط شش ماه با ارائه چک پرداخت نمایند.

اختلاف متراژ انباری و موقعیت پارکینگ در زمان انتخاب یا واگذاری محاسبه و از خریدار دریافت می گردد.

اعضا محترم می توانند فیشهای پرداختی خود را حداکثر تا پایان همان سال به آدرس ذیل پست و یا به صورت حضوری به امور متقاضیان شرکت عمران آبشار اسپادانا تحویل نمایند.

آدرس: تهران، اتوبان شهید حکیم غرب، بعد از تونل شهدای غزه ، بلوار پژوهش، مجتمع مسکونی چیتگر ، شرکت عمران آبشار اسپادانا (دبیرخانه – امور متقاضیان) کدپستی ۱۴۹۷۷۱۳۸۱۱

شماره حساب: ۱۰۹۹۸۰۱۱۲۰۸۷۱۰۱ بانک سپه شعبه مرکزی
شماره شبا:  IR۵۲۰۱۵۰۰۰۰۱۰۹۹۸۰۱۱۲۰۸۷۱۰۱

تاریخ واریز وجه و مبلغ یک باب پارکینگ استاندارد و ۳ مترمربع انباری به شرح ذیل می باشد.

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ (۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰) تومان
از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳  (۱۶۵/۶۰۰/۰۰۰) تومان
از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۴  (۱۹۸/۷۲۰/۰۰۰) تومان
از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۵  (۲۳۸/۴۶۴/۰۰۰) تومان
از تاریخ ۱۴۰۶/۰۱/۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۶  (۲۶۸/۱۵۶/۸۰۰) تومان