گزارش هفته اول خرداد ماه 1402 از فعالیت های اجرایی در پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفته اول خرداد ماه 1402 از پیشرفت بلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمی گردد. لازم به ذکر است اخبار روزانه پروژه ها در کانال های اختصاصی برای اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات پیشرفت فیزیکی روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته ارسال می گردد.

پهنه B شرقی:

گزارش هفته اول خردادd1

گزارش هفته اول خردادd2

گزارش هفته اول خردادd3

گزارش هفته اول خردادn1

گزارش هفته اول خردادn2

گزارش هفته اول خردادn3

گزارش هفته اول خردادn4

گزارش هفته اول خردادn5

گزارش هفته اول خردادn6

هفته اول خرداد پهنه D