گزارش هفته دوم خرداد ماه 1402 از فعالیت های اجرایی در پروژه بزرگ چیتگر

گزارش هفته دوم خرداد ماه 1402 از پیشرفت بلوک های در حال ساخت پروژه بزرگ چیتگر تنظیم و منتشرمی گردد. لازم به ذکر است اخبار روزانه پروژه ها در کانال های اختصاصی برای اعضای محترم ارسال شده است لیکن جمع‌بندی گزارشات پیشرفت فیزیکی روزانه به عنوان گزارشات هفتگی در پایان هفته ارسال می گردد.

گزارش هفته دوم پهنه B شرقی:

گزارش هفته دوم خردادd1

گزارش هفته دوم خردادd2

گزارش هفته دوم خردادd3

گزارش هفته دوم خردادn1

گزارش هفته دوم خردادn2

گزارش هفته دوم خردادn3

گزارش هفته دوم خردادn4

گزارش هفته دوم خردادn5

گزارش هفته دوم خردادn6

گزارش هفته دوم پهنه D