جلسه هم اندیشی با نمایندگان اعضا

جلسه هم اندیشی با نمایندگان اعضای پهنه B شرقی برگزار شد. 

روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم تیرماه سال جاری جلسه ای با حضور نمایندگان اعضای پهنه B شرقی، مدیربت پروژه شرکت عمران آبشار اسپادانا و سایر مسئولین اجرایی شرکت در حوزه بررسی و تشریح وضعیت پیشرفت و عملکرد فیزیکی برج های مذکور طی ماه های اخیر در محل پروژه برگزار گردید. در ابتدا مدیریت پروژه جناب مهندس حسینی پور در خصوص روند پیشرفت کار در پروژه پهنه B  شرقی به حاضرین در جلسه ازجمله خرید و تامین ورق تمام سازه های فلزی با تعهدات زمانی و مالی مشخص، خرید و تهیه ۸ دستگاه پلیسینگ بوم و انتقال ۴دستگاه در حال حاضر به محل کارگاه جهت تسریع در امر بتن ریزی در سازه های بتنی ، تقویت و ارتقای کارخانجات ساخت دیوارهای پیرامونی بلوک ها (ایزی وال)، خرید کاشی و سرامیک، ورق نما و دپوی آنها در محل پروژه، ، رایزنی و پیش بینی جهت خرید آسانسورها، توافقات با پیمانکاران بلوک هایN جهت اجرای حدودا یک سقف طی یک ماه همزمان با اجرای سایر فعالیت های عمرانی و سایر جزئیات توضیحات جامعی ارائه دادند.

وی اظهار داشت در جهت بهینه نمودن زمان، اضافه نمودن شیفت های کاری (شیفت دوم)، فعالیت های همزمان مختلف در تمامی بلوک ها، انبار نمودن مصالح حجیم در سایت پروژه، احداث برخی از کارگاه ها ازجمله کارگاه ساخت درب انباری ها، کانال های هواساز، خم و برش نبشی، میلگرد و ساخت وال پست و… اقدامات  قابل توجهی صورت گرفته است. در خصوص زیر ساخت های شهرک نیز اقدامات مثبتی همانند تکمیل و احداث ایستگاه برق ۶۳کیلو وات، آبگیری و بهره برداری منابع آب 30 هزار متر مکعبی و اخذ تایید اولیه پرونده گاز بلوک های D در شهرک انجام گرفته است

در ادامه این نشست معاونت طرح و برنامه شرکت به تشریح پیشرفت فیزیکی به تفکیک هر بلوک به صورت جداگانه طی یک ماه اخیر و استفاده از تصاویر مقایسه ای پرداختند که به پیوست گزارش تقدیم حضورتان می گردد.

گفتنی است این نشست با هدف بررسی و بهبود فرایند عملیات اجرایی پروژه و هم اندیشی با نمایندگان و تعدادی از اعضا برگزار شد و به صورت دوره ادامه خواهد داشت.