نصب روزشمار برج های مسکونی پهنه B شرقی

تابلوهای روزشمار در برج های مسسکونی پهنه B شرقی نصب شد.

در جلسه دیدار اعضای پهنه B شرقی با مدیرعامل محترم بناید تعاون آجا، امیر آقایی در خصوص نصب و راه اندازی تابلوهای روزشما در محل پروژه ها دستور فرمودند. مدیرعامل شرکت عمران آبشار اسپادانا نیز ضمن تاکید بر اجرایی شدن دستورات مدیرعامل محترم بتاجا نسبت بررسی و زمانبندی دقیق با احتساب تاخیرات قانون دستور نصب تابلوهای روزشمار را صادر نمودند. 

تابلوهای روزشمار براساس زمان بندی اعلام شده معاونت طرح و برنامه شرکت عمران آبشار اسپادانا توسط روابط عمومی شرکت تهیه، نصب و راه اندازی شد.

زمان اعلام شده در تابلوها بر اساس زمان بندی واقعی عملیات اجرایی در پروژه پس از نشست با مدیران پروژه ها، عوامل فنی و نمایندگان اعضا تهیه گردید و اکنون بر روی تابلوهای درج شده است.

این اقدام به منظور شفاف سازی اقدامات اجرایی در پروژه ها در راستای اجرای تعهدات شرکت عمران آبشار اسپادانا صورت گرفته است