بازدید ناظران گاز فشار ضعیف از پهنه Bشرقی

به نام خدا بازدید ناظران گاز فشار ضعیف از پهنه Bشرقی بلوک های (N وD) با عنایت به تشکیل پرونده گاز بلوک های مذکور در سازمان نظام مهندسی تهران ناظران گاز فشار ضعیف جهت بررسی متریال ، نحوه اجرا و سایر امور محوله در مورخ ۱۴٠۲/۶/۳٠ از محل پروژه بازدید و مجوز شروع عملیات لوله کشی گاز (بلوکD1) توسط ایشان صادر گردید.