گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه های پهنهB شرقی و D (بهمن ماه)

گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی پروژه های چیتگر توسط مدیریت روابط عمومی و از طریق رصد میدانی و دریافت گزارش از کارگاه ها و معاونت طرح و برنامه تهیه و تنظیم می شود. در این ماه تلاش کردیم با رویکرد مقایسه فعالیت های اجرایی با ماه گذشته تصویری دقیق تری به اعضا ارائه نماییم.

گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی برج مسکونی D1

گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی برج مسکونی D2

گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی برج مسکونی D3

گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی برج مسکونی N3

گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی برج مسکونی N4

گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی برج مسکونی N5

گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی برج مسکونی N6

گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی برج مسکونی N1

گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی برج مسکونی N2

گزارش ماهانه پیشرفت فیزیکی پهنه D