آغاز نصب ستون های برج مسکونی D3

نصب ستون های فلزی برج مسکونی D3 در پروژه چیتگر آغاز گردید. به دنبال تامین ورق فلزی مورد نیاز پروژه و ساخت ستون های برج های مسکونی پروژه چیتگر، نصب ستون ها طبق برنامه پیش بینی شده آغاز گردید.