آغاز آرماتوربندی برج مسکونی N5 در پروژه چیتگر

بیش از 15000 تن میلگردجهت اجرای پروژه برج مسکونی N5 در محل این پروژه تخلیه گردید. همزمان با تامین مصالح مورد نیاز پروژه،عملیات اجرای آرماتوربندی نیز در این پروژه آغاز گردید.