استایل نمونه کارها چهار

خانه گالری

گالری

blank image

بازدید شهردار محترم تهران از پادگان 06 ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه 1401

بازدید شهردار محترم تهران از پادگان 06 ارتش جمهوری اسلامی...

blank image

بازدید دوره ای مدیرعامل محترم بتاجا از شهرک بزرگ چیتگر در خرداد ماه 1401

بازدید دوره ای مدیرعامل محترم بتاجا از شهرک بزرگ چیتگر...

blank image

بازدید مدیر عامل محترم بتاجا در فروردین 1401 از پروژه نوشهر

بازدید مدیر عامل محترم بتاجا جناب آقایی در فروردین 1401...

blank image

گزارش ماهیانه تیر ماه 1401 از پروژه شهید قرنی

گزارش ماهیانه تیر ماه از پروژه شهید قرنی ، منطقه...

blank image

فعالیت‌های اجرایی محوطه سازی پروژه بزرگ چیتگر

ادامه خاکبرداری جنوب بلوک G2 اجرای خاکریزی ضلع شمال شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N5 در تاریخ 03/05/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N4 در تاریخ 03/05/1401

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N4 در تاریخ 03/05/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3 در تاریخ 03/05/1401

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D2 در تاریخ 02/05/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در تاریخ 02/05/1401

blank image

گزارش ماهیانه تیر ماه از پهنه D در پروژه مجتمع بزرگ چیتگر

گزارش ماهیانه تیر ماه از پهنه D در چیتگر ،...

blank image

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک N6 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک N6 در پهنه B...

blank image

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک N5 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک N5 در پهنه B...

blank image

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک N4 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک N4 در پهنه B...

blank image

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک N3 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک N3 در پهنه B...

blank image

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک D3 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک D3 در پهنه B...

blank image

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک D2 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک D2 در پهنه B...

blank image

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک D1 در پهنه B شرقی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک D1 در پهنه B...

blank image

اولین گزارش تصویری از عملیات اجرایی پروژه مسکونی رشت در تیر ماه 1401

گزارش ماهیانه تیر ماه از پروژه رشت ، منطقه 22،...

blank image

گزارش فعالیت‌های اجرایی محوطه سازی پروژه چیتگر

آخرین گزارش فعالیت‌های اجرایی محوطه سازی پروژه مجتمع بزرگ چیتگر،‬‏...

blank image

1401.04.25گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوکD3

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوکD3در پهنه B شرقی مجتمع بزرگ...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در تاریخ 25/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه تیر ماه 1401 از بلوک B3 در پهنه B غربی

گزارش ماهیانه تیر ماه از بلوک B3 در پهنه B...

blank image

1401.04.21گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N5

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N5 در پهنه B شرقی...

blank image

1401.04.21گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3 در پهنه B شرقی...

blank image

1401.04.21گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D3

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D3 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در تاریخ 21/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 از بلوک B3 در پهنه B غربی

گزارش ماهیانه خرداد ماه از بلوک B3 در پهنه B...

blank image

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 از پروژه پهنه C

گزارش ماهیانه خرداد ماه از پروژه پهنه c ، منطقه...

blank image

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 از پروژه شهید قرنی

گزارش ماهیانه خرداد ماه از پروژه شهید قرنی ، منطقه...

blank image

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 از پروژه شهید قرنی

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه از پروژه شهید قرنی ، منطقه...

blank image

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 از پروژه شهید قرنی

گزارش ماهیانه فروردین ماه از پروژه شهید قرنی ، منطقه...

blank image

اولین گزارش ماهیانه در خرداد ماه 1401 از پهنه A ، ورزشگاه

اولین گزارش ماهیانه خرداد ماه از پهنه A ، ورزشگاه...

blank image

1401.04.20گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D3

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D3 در پهنه b شرقی،...

blank image

1401.04.20 گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D2

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D2 در پهنه b شرقی،...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در تاریخ 1401.04.20

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در پهنه b شرقی،...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در تاریخ 18/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در پهنه b شرقی،...

blank image

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 از پهنه D

گزارش ماهیانه خرداد ماه از پهنه D ( پهنه طبیعت...

blank image

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 از پهنه D

گزارش ماهیانه فروردین ماه از پهنه D ( پهنه طبیعت...

blank image

گزارش ماهیانه خرداد ماه بلوک N6

گزارش ماهیانه خرداد ماه بلوک N6 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه بلوک N6

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه بلوک N6 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه فروردین ماه بلوک N6

گزارش ماهیانه فروردین ماه بلوک N6 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه خرداد ماه بلوک N5

گزارش ماهیانه خرداد ماه بلوک N5 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه بلوک N5

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه بلوک N5 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه فروردین ماه بلوک N5

گزارش ماهیانه فروردین ماه بلوک N5 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه خرداد ماه بلوک N4

گزارش ماهیانه خرداد ماه بلوک N4 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه بلوک N4

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه بلوک N4 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه فروردین ماه بلوک N4

گزارش ماهیانه فروردین ماه بلوک N4 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک N3

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک N3در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک N3

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک N3در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 بلوک N3

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 بلوک N3در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N4 در تاریخ 16/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N4 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک N1

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک N1در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N6 تاریخ 1401.04.15

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N6 در پهنه bشرقی مجتمع...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N5 در تاریخ 15/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N5 در پهنه bشرقی مجتمع...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N4 در تاریخ 15/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N4 در پهنه bشرقی مجتمع...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3 در تاریخ 15/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3 در پهنه bشرقی مجتمع...

blank image

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک N1

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک N1در پهنه Bی شرق...

blank image

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 بلوک N1

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 بلوک N1در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک D3

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک D3 در پهنه B...

blank image

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک D3

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک D3 در پهنه B...

blank image

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک D2

گزارش خرداد ماه 1401 بلوک D2 در مجتمع بزرگ چیتگر...

blank image

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک D2

گزارش اردیبهشت ماه 1401 بلوک D2 در مجتمع بزرگ چیتگر...

blank image

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 بلوک D2

گزارش فروردین ماه 1401 بلوک D2 در مجتمع بزرگ چیتگر...

blank image

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک D1

گزارش ماهیانه خرداد ماه 1401 بلوک D1 در مجتمع بزرگ...

blank image

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک D1

گزارش ماهیانه اردیبهشت ماه 1401 بلوک D1 در مجتمع بزرگ...

blank image

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 بلوک D1

گزارش ماهیانه فروردین ماه 1401 بلوک D1 در مجتمع بزرگ...

blank image

1401.04.14گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در پهنه B شرقی...

blank image

1401.04.14گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D2

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D2 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D3 در تاریخ 14/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D3 در پهنه B شرقی...

blank image

01401.04.13گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بلوک N4

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بلوک N4 در پهنه B شرقی...

blank image

1401.04.13گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بلوک N3

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بلوک N3 در پهنه B شرقی...

blank image

1401.04.13گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بلوک D1

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی بلوک D1 در پهنه B شرقی...

blank image

1401.04.11گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N6

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N6 در پهنه B شرقی...

blank image

1401.04.12گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D3

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N4 در تاریخ 11/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N4 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3 در تاریخ 11/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3 در پهنه B شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D2 در تاریخ 1401.04.09

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D2 در پهنه b شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در تاریخ 1401.04.09

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در پهنه b شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N4 در تاریخ 09/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3 در پهنه b شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3 در تاریخ 09/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3 در پهنه b شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N5 در تاریخ 08/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N5 در پروژه بزرگ چیتگر...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3 در تاریخ 08/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N3 در پروژه عظیم چیتگر...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D3 در تاریخ 08/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D3 در پروژه عظیم چیتگر...

blank image

اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه ۳+ ضلع شرقی(سطح طبقه ۴+) 1401.04.07 بلوک N6

اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه ۳+ ضلع شرقی(سطح طبقه ۴+)...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوکN5 در تاریخ 07/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوکN5 در پروژه بزرگ چیتگر منطقه...

blank image

بلوک N3 بتن ریزی ستونها پارکینگ الحاقی،زون6و برج اصلی زون2طبقه منفی1 1401.04.07

بتن ریزی ستونها پارکینگ الحاقی،زون6و برج اصلی زون2طبقه منفی1،بلوک N3،...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D3 در تاریخ 07/04/1401

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D3 در پهنه B شرقی...

blank image

۱۴۰۱/۰۴/۰۷ نصب ستون استیج سوم بال غربی D2

نصب ستون استیج سوم بال غربی،نصب ستون استیج سوم بال...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D2 در تاریخ 06/04/1401

صب ستون استیج سوم بال غربی، نصب ستون استیج سوم...

blank image

نصب ستون های استیج سوم بال غربی و بال شرقی ۱۴۰۱/۰۴/۰۵

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک d2 در پهن b شرقی...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک D1 در تاریخ 05/04/1401

به گزارش روابط عمومی چیتگر، گزارش،تصویری،عملیات-اجرایی-بلوک-d1-در پهن-b-شرقی، در تیر ماه،...

blank image

گزارش تصویری عملیات اجرایی بلوک N5 در تاریخ 25/03/1401

گزارش عملیات اجرایی بلوک N5 در پهنه B شرقی مجتمع...

blank image

فعالیت‌های اجرایی محوطه سازی پروژه چیتگر مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۴۰۱

اجرای خاکبرداری ضلع شمالی بلوک D3 اجرای تمیزکاری و رزین...

blank image

1401.03.18 فعالیت‌های اجرایی محوطه سازی پروژه پروژه چیتگر

اجرای آبپاشی و کامپکت کردن لایه خاک اجرای تمیزکاری و...

blank image

فعالیت‌های اجرایی محوطه سازی پروژه چیتگر مورخ ۹ / ۳/ ۱۴۰۱

بتن ریزی پارت نهایی فونداسیون پارکینگ تجاری اجرای کامپکت کردن...

blank image

1401.03.08بخشی از فعالیت های بلوک N5

اجرای همزمان با پمپ دکل و تاورکرین جهت سقف مثبت۲...

blank image

فعالیت‌های اجرایی محوطه سازی پروژه چیتگر مورخ ۳/ ۳/ ۱۴۰۱

راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای در فضای سبز شمال...

blank image

فعالیت‌های اجرایی محوطه سازی پروژه چیتگر مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۴۰۱

اجرای بتن مگر پارت نهایی فونداسیون پارکینگ تجاری اجرای خاکبرداری...

blank image

فعالیت‌های اجرایی محوطه سازی پروژه چیتگر مورخ ۲8/ ۲/ ۱۴۰۱

اجرای بتن مگر پارت نهایی فونداسیون پارکینگ تجاری اجرای خاکبرداری...

blank image

بخشی از اقدامات بلوکN1 در تاریخ 1401.02.28

بتن ریزی سقف و ستون طبقه منفی 4 قسمت غرب

blank image

فعالیت‌های اجرایی محوطه سازی پروژه چیتگر مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۴۰۱

اجرای قلوه بتن موتورخانه ضلع جنوبی بلوک N5 اجرای تمیزکاری...

blank image

بخشی از فعالیت بلوک D1 در تاریخ 1401.02.27

شروع نصب ستون های باقیمانده ی استیج دوم بال غربی...

blank image

بخشی از فعالیت بلوک N4 در تاریخ 1401.02.26

تحویل تیرهای اصلی دال سقف طبقه همکف جهت بتن ریزی...

ceritaseks2.com freetamilsexstories.pro hotty gets her vagina examined. www.xxxhindisexstories.me